Kokeellisuuden toteutuminen lukion kemian opetuksessa opetussuunnitelman muutoksen jälkeen

Molekyyligastronomia opetuksessa: Kemian …

(Opetushallitus, 2003) Lavonen, Meisalo et al. (2009) perustelevat kokeellisuuden merkitystä kemian opetuksessa luonnontieteiden käsitteiden ja periaatteiden omaksumisella, oppimaan oppimisella sekä oppilaan …

[PDF]

Kehittämistutkimus: Opettajan ammatillisen …

Tutkimuksesta tuli kehittämistutkimus, kun aloin pohtia, kuinka ohjata muita lukion kemian opettajia tutkimuksellisen kokeellisuuden pariin. Haluan kiittää väitöskirjan ohjaajaa professori Maija Akselaa innostavasta ohjauksesta ja kannustuksesta näinä vuosina. Yhteinen visiomme tutkimuksellisesta kokeellisuudesta kantoi loppuun asti.

[PDF]

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet …

Kehittämistarpeita kemian opetuksessa on tänäkin päivänä, mutta kymmenen vuotta sitten tilanne oli vielä haastavampi. Tuolloin elettiin LUMA -talkoiden aikaa.

Entsyymit kemian ja biologian opetuksen yhdistävänä

16 Entsyymit vuoden 2003 lukion kemian opetussuunnitelman perusteissa Entsyymit voidaan kemian opetuksessa liittää useaan eri aihealueeseen. Vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteissa 1 kemian opetuksen yhtenä tavoitteena on muun muassa, että opiskelija osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian …

FYSIIKKA JA KEMIA KOULUN OPETUSSUUNNITELMASSA

Lukion fysiikan ja kemian opetuksessa tiedon käsittelytaitojen kehittäminen saattaa painottua liiaksi tiedon soveltamiseen laskutehtävissä. Tätä voi ehkäistä lisäämällä uuden opetussuunnitelman painotuksen mukaisesti fysiikan ja kemian opetuksessa kokeellista työskentelyä, jolloin tiedon käsittelytaidot kehittyvät monipuolisesti.

Tutkimuksellisuus lukion maantieteen opetuksessa

Tutkimuksellisuus lukion maantieteen opetuksessa – näkökulmana ruoan alkuperä: Tekijä: Vuorinen, Sini: Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos: Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat: Tiivistelmä: Through food it is possible to teach several things.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 – …

Näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa noudatetaan tällä määräyksellä kumottavia määräyksiä ja niiden mukaan laadittuja

Kehittämistutkimus: Puskuriliuoskäsitteen oppimisen …

No category; Kehittämistutkimus: Puskuriliuoskäsitteen oppimisen tukeminen +

LUMA-TALKOOT OVAT LUMETTA – saunalahti.fi

Opetussuunnitelman perusteita OPS 2016 uudistavat työryhmät antoivat mahdollisuuden netin kautta antaa palautetta työryhmille. Edellinen mielipide oli kuitenkin sopimaton palautteeksi. Edellinen mielipide oli kuitenkin sopimaton palautteeksi.

[PDF]

LUMA-OHJELMA TIEDOTTAA 4: LUMA-TALKOOT …

Lukion opiskelijoiden kiinnostusta opiskeluun osoittavat syventävien kurssien valinnat. Kevään 1998 tietojen mukaan noin 7800 opiskelijaa suoritti lukiossa vähintään kuusi …